ข้อมูลทั่วไป
คลังความรู้โรงพยาบาลท่าวุ้ง
สรุปข้อมูลตัวชี้วัดงานคุณภาพ(HA)
คำสั่งยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

* คำสั่งแต่งตั้ง

* งบประมาณ

1. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา

2. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

**วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**
 -17 กุมภาพันธ์ 2560
 -16 มีนาคม 2560

 -1 พฤษภาคม 2560
 - 2 มิถุนายน 2560
 - 3 กรกฎาคม 2560
 - 24 กรกฎาคม 2560
 - 15 สิงหาคม 2560
**แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2561**
*ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 1 ปี 2561*
- 10 ตุลาคม 2560
- 1 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อบริจาค สร้างอาคารทันตกรรมและกายภาพบำบัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
User Info
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: georgewashington
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 5415

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 121
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 121
ข้อมูลทั่วไปอำเภอท่าวุ้ง

สภาพทั่วไป
            อำเภอท่าวุ้งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดลพบุรี อยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรี ห่างจากใจกลางเมืองลพบุรีประมาณ 11 กิโลเมตร


อาณาเขต

อำเภอท่าวุ้ง มีพื้นที่ประมาณ 242.83 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ  ติดอำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดอำเภอเมือง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

ภูมิประเทศ
           ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางขามพาดผ่าน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และมีน้ำท่วมเป็นบางปี เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีเทือกเขาสมอคอนตั้งอยู่


ประชากร
             มีประชากรทั้งสิ้น 50,341 คน แยกเป็นชาย 23,622 คน หญิง 26,719 คน 10,721 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 20.24 คนต่อตารางกิโลเมตร
 อัตราการเกิด 0.77  ต่อร้อยประชากร
 อัตราการตาย 0.17 ต่อร้อยประชากร 


เขตการปกครอง
             แบ่งเขตการปกครอง ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แบ่งเป็นตำบลและหมู่บ้านดังนี้
            อำเภอท่าวุ้งประกอบไปด้วย 11 ตำบล 128 หมู่บ้าน 10,721 หลังคาเรือนแยกรายละเอียดได้ดังนี้


เทศบาล 5 แห่ง คือ
             1. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง
             2. เทศบาลตำบลท่าโขลง
     3. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
             4. เทศบาลตำบลโคกสลุด
             5. เทศบาลตำบลบางงา


องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง คือ
             1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง
             2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้-ลาดสาลี่
             3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
             4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
             5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก
             6. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
             7. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
         
          


การคมนาคม
            อำเภอท่าวุ้งห่างจากตัวเมืองลพบุรี ตามถนนสายลพบุรี – สิงห์บุรี ประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพประมาณ 130 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าสู่ตัวเมืองได้ตลอดเวลา


อาชีพ
             อาชีพหลักของประชาชนอำเภอท่าวุ้งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นการทำนา และทำสวน มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น 138,284 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร จำนวน 7,586 ครอบครัว รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป


การอุตสาหกรรม
             มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ จำนวน 3 โรงงาน ส่วนใหญ่อยู่ในตำบลเขาสมอคอน


การพาณิชย์
             1. มีสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 4 แห่ง (อยู่ในตำบลโพตลาดแก้ว 1 แห่ง, ตำบลบางคู้ 1 แห่ง, ตำบลท่าวุ้ง 1 แห่ง, และตำบลเขาสมอคอน 1 แห่ง
             2. มีธนาคารจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทยจำกัด, ธนาคารออมสิน, ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขาท่าโขลง, ธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาท่าวุ้ง
            3. มีสหกรณ์จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรท่าวุ้ง และสหกรณ์การเกษตรท่าโขลง


การบริการ  
             โรงแรม จำนวน 2 แห่ง (ตำบลโพตลาดแก้ว 1 แห่ง, ตำบลบางงา 1 แห่ง)


ศาสนา 
             ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ มีวัดทั้งสิ้น 32 แห่ง    และศาลเจ้า 2 แห่ง


การศึกษา
           ประชาชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ จำนวน 29 แห่ง เอกชน 1 แห่ง มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 4,831 คน มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ (รวมโรงเรียนขยายโอกาส) จำนวน 7 แห่ง เอกชน 1 แห่ง รวมนักเรียนทั้งสิ้น 1,769 คน


สถานที่ท่องเที่ยว
              อำเภอท่าวุ้งมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น เขาสมอคอน, วัดไลย์, วัดรัมภาราม, สภาวัฒนธรรมหัวสำโรง เป็นต้น


ประเพณีและวัฒนธรรม
               ประเพณีแห่พระศรีอารย์ วัดไลย์ ในวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี
               ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาทางน้ำ แม่น้ำลพบุรีในวันก่อนเข้าพรรษา
               ประเพณีทำขวัญข้าวฟ้อน วัดยวด ตำบลบ้านเบิก


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอ/ตำบล จำนวน 3 แห่ง คือ
               1. สถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าวุ้ง
               2. สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านเบิก
               3. สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าโขลง


ทรัพยากรด้านสาธารณสุข
           สถานพยาบาลสาธารณสุข
               1. โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จำนวน  1 แห่ง
               2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล  จำนวน    12 แห่ง
               3.  คลินิกแพทย์  จำนวน  4 แห่ง
               4.  คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ จำนวน  4 แห่ง 
               5.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน/แผนโบราณ จำนวน       5/2 แห่ง
               6.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน    128 แห่ง


จำนวนบุคลากรในโรงพยาบาล
               1.  แพทย์   จำนวน  7 คน
               2.  ทันตแพทย์  จำนวน  5 คน
               3.  เภสัชกร   จำนวน  4 คน
               4.  นักจัดการทั่วไป จำนวน  1 คน
               5.  นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  2 คน
               6.  พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  47 คน
               7.  นักกายภาพบำบัด  จำนวน 4 คน
               8.  พยาบาลเทคนิค  จำนวน  3 คน
               9.  เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชุมชน  3 คน
             10.  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  5 คน
             11.  นักรังสีทางการแพทย์  2 คน
             12.  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  3 คน
             13.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 คน
             14.  เจ้าหน้าที่เวชสถิติ  2 คน
             15.  เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน
            
16.  นักวิชาการพัสดุ  1 คน
             17. เจ้าหน้าที่พัสดุ  1 คน
             18.  ลูกจ้างประจำ 9 คน
             19.  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  40 คน
             20. ลูกจ้างชั่วคราว 30 คน   


มีโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 1 แห่ง สถานีอนามัย 12 แห่ง คลินิกแพทย์ 2 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 128 แห่ง  ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ 4 แห่ง ร้านขายยาแผนโบราณ 2 แห่ง

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-05-27 (18595 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]