ข้อมูลทั่วไป
คลังความรู้โรงพยาบาลท่าวุ้ง
สรุปข้อมูลตัวชี้วัดงานคุณภาพ(HA)
คำสั่งยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

* คำสั่งแต่งตั้ง

* งบประมาณ

1. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยา

2. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา

**วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)**
 -17 กุมภาพันธ์ 2560
 -16 มีนาคม 2560

 -1 พฤษภาคม 2560
 - 2 มิถุนายน 2560
 - 3 กรกฎาคม 2560
 - 24 กรกฎาคม 2560
 - 15 สิงหาคม 2560
**แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2561**
*ขออนุมัติปรับแผนการจัดซื้อไตรมาสที่ 1 ปี 2561*
- 10 ตุลาคม 2560
- 1 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อบริจาค สร้างอาคารทันตกรรมและกายภาพบำบัด
สถิติผู้เยี่ยมชม
User Info
สวัสดี, Anonymous
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: georgewashington
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 5415

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 120
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 120
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่มีการพัฒนารูปแบบบริการอย่างต่อเนื่องภายใต้ทรัพยากรที่เหมาะสม และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชน 
พันธกิจ
1. พัฒนารูปแบบบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิขั้นต้น
2. บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เชื่อมโยงการดำเนินงานทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์
1. ประชากรกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT/ DM) มีสุขภาพดีและดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม
2. ผ่านการประเมินการติดตามของ re-accreditation ครั้งที่ 4
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชากรกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT/DM)สามารถดูแลสุขภาพและจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อให้ประชากรกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT/DM)เข้าถึงการบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงทุติยภูมิขั้นต้น
3. เพื่อให้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการให้บริการแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ
4. เพื่อให้ทุกหน่วยบริการผ่านมาตรฐานระดับ 3.5 ขึ้นไป
เข็มมุ่ง
1. ระบบบริการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (HT/DM)มีคุณภาพ 
2. จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยแบบครบวงจร(Intermediate ward/Palliative ward)
3. เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายขององค์กร

ค่านิยมองค์กร MOPH

Mastery (เป็นนายตัวเอง)  Originality (เร่งสร้างสิ่งใหม่)

People Centered Approach (ใส่ใจประชาชน)  Humility (ถ่อมตนอ่อนน้อม)

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2021-12-29 (31 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]