ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ-กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)