ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติโรงพยาบาลท่าวุ้ง

          โรงพยาบาลท่าวุ้งได้เกิดขึ้นโดยการริเริ่มของคณะพระสงฆ์ของอำเภอท่าวุ้ง ซึ่งเห็นความสำคัญของการสงเคราะห์ประชาชนจึงทำหนังสือยื่นความจำนงต่อนายอำเภอท่าวุ้ง ขอบริจาคที่ดินจำนวน 25 ไร่ มอบให้กระทรวงสาธารณสุขก่อสร้าง โรงพยาบาลท่าวุ้งขึ้นที่ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมีพระครูวิธานนวกิจเจ้าอาวาสวัดวิหารขาวเป็นประธานดำเนินงานหาทุนสมทบ ช่วยแบ่งเบาภาระในด้านงบประมาณของชาติเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน

          โรงพยาบาลท่าวุ้งได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2526 โดยเริ่มเปิดบริการประชาชนในวันที่ 14 เมษายน  พ.ศ. 2526

โรงพยาบาลท่าวุ้งเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีผู้มาใช้บริการมากมายเฉลี่ยตกวันละ 100 คน การใช้บริการโรงพยาบาลปะปนกันไม่ว่าพระสงฆ์หรือฆราวาส ไม่เป็นที่เจริญตาของผู้พบเห็น พระครูวิธานนวกิจได้ริเริ่มก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธขึ้นโดยหลวงพ่อพระธรรมญาณมุนีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี ให้ชื่อตึกสงฆ์อาพาธว่า”ตึกวิธานนวกิจ” เพื่อเป็นเกียรติแด่พระครูวิธานนวกิจที่มีความอุสาหวิริยะ หาปัจจัยสร้างด้วยาความเสียสละอย่างสูง  ตึกวิธานนวกิจ เริ่มสร้างเมื่อ 2528 แล้วเสร็จเปิดบริการเมื่อ 20 เมษายน 2529 ปัจจุบันใช้เป็นตึกสงฆ์อาพาธและห้องคนไข้พิเศษ มีนายแพทย์ประจักษ์  วัฒนะกูล  เป็นแพทย์ประจำการและรักษาการผู้อำนวยการคนแรก 

รายนามผู้อำนวยการตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

                   ปี 2529 – 2530   นายแพทย์สมนึก   รักมโนธรรม

                   ปี 2530 – 2535   แพทย์หญิงประนอม  คำเที่ยง 

                   ปี 2535 – 2542   นายแพทย์ธนา   ประมุขกุล

                   ปี 2542 – 2545   นายแพทย์โชคชัย     อมรสวัสดิ์ 

                   ปี 2545 – 2549   นายแพทย์วัฒนะ     พันธุ์ม่วง  

                   ปี 2549 – 2550  นายแพทย์ประภาส   ลี้สุทธิพรชัย

                   ปี 2550 – 2555   นายแพทย์วัฒนะ      พันธุ์ม่วง

                   ปี 2555  – 2558  นายแพทย์มณเฑียร   คณาสวัสดิ์ 

                   ปี 2559  – 2560  นายแพทย์วิโรจน์   รัตนอมรสกุล

                    ปี 2561  – ปัจจุบัน  นายแพทย์สันติ  ลาภเบ่ญจกุล

            โรงพยาบาลท่าวุ้ง เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่มีการพัฒนารูปแบบบริการอย่างต่อเนื่องภายใต้ทรัพยากรที่เหมาะสม และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

สภาพทั่วไป
 
อำเภอท่าวุ้งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดลพบุรี อยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรี 
ห่างจากใจกลางเมืองลพบุรีประมาณ 11 กิโลเมตร
 
อาณาเขต
 
อำเภอท่าวุ้ง มีพื้นที่ประมาณ 242.83 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดอำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดอำเภอเมือง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
 
ภูมิประเทศ
 
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางขามพาดผ่าน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และมีน้ำท่วมเป็นบางปี
เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีเทือกเขาสมอคอนตั้งอยู่
 
ประชากร
 
มีประชากรทั้งสิ้น 48,141 คน แยกเป็นชาย 23,097 คน หญิง 25,044 คน 17,429 ครัวเรือน 
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 20.24 คนต่อตารางกิโลเมตร
อัตราการเกิด 0.77  ต่อร้อยประชากร
อัตราการตาย 0.17 ต่อร้อยประชากร 
 
เขตการปกครอง
 
แบ่งเขตการปกครอง ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แบ่งเป็นตำบลและหมู่บ้านดังนี้
อำเภอท่าวุ้งประกอบไปด้วย 11 ตำบล 128 หมู่บ้าน 17,429 หลังคาเรือนแยกรายละเอียดได้ดังนี้
 
เทศบาล 5 แห่ง คือ
 
1. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง
2. เทศบาลตำบลท่าโขลง
3. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
4. เทศบาลตำบลโคกสลุด
5. เทศบาลตำบลบางงา
 
องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง คือ
 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้-ลาดสาลี่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

แผนที่อำเภอท่าวุ้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง

นายแทพย์สันติ ลาภเบญจกุล

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

ทญ.เจนจิรา กล่ำเดช

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางรัติยา พันธุ์สุข

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางสาววิไลวรรณ จันทะคัด

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ฯ

นายชัยพร  ฤทธิ์ประเสริฐ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค

ภญ.อรชา วิใจเงิน

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ

นางนิโลบล ลิจุติภูมิ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางพัชราภรณ์  นาควิจิตร

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

น.ส.ภัททิรา ทองศรี

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

นางสมรัก ทองหยด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง

นายแทพย์สันติ ลาภเบญจกุล

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

ทญ.เจนจิรา กล่ำเดช

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางวีรวัลย์ ตันจรินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

นางสาววิไลวรรณ จันทะคัด

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ฯ

นายชาญวิทย์ คุ้มวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค

ภญ.อรชา วิใจเงิน

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ

นางนิโลบล ลิจุติภูมิ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

น.ส.ภัททิรา ทองศรี

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

นางสมรัก ทองหยด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่มีการพัฒนารูปแบบบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่เหมาะสมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายในปี 2567

พันธกิจ

  1. พัฒนารูปแบบบริการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิขั้นต้น
  2. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  3. การบูรณาการ การทำงานทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์

ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน  ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

เข็มมุ่ง

จะพัฒนาระบบบริการต่างๆให้มีความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

ค่านิยม

มีความเป็นทีม มุ่งเน้นคุณค่า พากันเรียนรู้

นโยบายโรงพยาบาล

เพื่อให้ประชาชนชาวท่าวุ้งได้ยกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้งได้ให้หลักเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาหรือปรับปรุงบริการให้มีคุณภาพมากขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 แบบ next normal ดังนี้

1. ผลลัพธ์การจัดบริการที่เป็นเชิง out come ต้องดีขึ้นยึดผลลัพธ์ที่เป็นเชิง out come มากกว่า out putเช่น การพัฒนาระบบบริการ acute care ในโรคที่สำคัญ (stroke/STEMI/ Sepsis/ covid-19)การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (HT/DM) แบบไร้รอยต่อการพัฒนาระบบบริการ intermediate care การพัฒนาระบบบริการlong term care การพัฒนาระบบบริการ palliative care

2. ระบบบริการเป็นระบบที่ทำให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ(customer & provider happy)เช่น ปรับปรุงระบบคิวเข้ารับบริการของผู้ป่วย หรือ smart OPD, ปรับปรุงจุดพักคอยป้องกันความแออัดของผู้รับบริการ จัดทำเส้นทางให้กับผู้ป่วยนอกในสิทธิเบิกได้ให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น การปรับปรุงห้องน้ำ OPD ใหม่เพื่อให้เพียงพอกับผู้รับบริการ การรักษาแบบใกล้บ้านใกล้ใจ (โครงการ 3 หมอ)

3. การปรับปรุงหรือพัฒนาบริการสามารถสร้างความมั่นคงด้านการเงินการคลัง (good finance) ให้กับโรงพยาบาลได้โดยการจัดบริการดังกล่าวต้องเป็นการจัดบริการหรือการลงทุนที่มีคุณค่าและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับการเงินการคลังได้ เช่น การปรับปรุงงานบริการตึกผู้ป่วยใน ห้องพิเศษ การปรับปรุงอาคารเพื่อจัดบริการ intermediate care

4. ระบบบริการมีความปลอดภัย (safetyservice) ในโรงพยาบาลเช่น การรักษาระบบบริการให้มีความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการตามมาตรฐานด้วย HA และในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 โรงพยาบาลท่าวุ้งเน้นใช้มาตรการ D-M-H-T ที่สำคัญในการจัดบริการของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
15 กันยายน 2564

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการมุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพและมีส่วนร่วมของชุมชน (5 กลยุทธ์)

1.การพัฒนาระบบบริการ acute care และกลุ่มวัยที่สำคัญ (stroke/STEMI/ Sepsis/ โรคอุบัติใหม่) (DM,HT ) (แม่และเด็ก /เยาวชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย)

  1. การพัฒนาระบบบริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน IMC /dental/ แพทย์แผนไทย
  2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์ที่เอื้อต่อระบบบริการ
  3. การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  4. บุคลากรเป็นเลิศด้านบริการ (service mind)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (4 กลยุทธ์)

1.การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถในการทำงานและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ (เก่ง)

2.การเสริมสร้างบุคลากรให้มีสุขภาพดี มีจิตอาสา ใส่ใจบริการ (ดี)

3.การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน การเห็นคุณค่าในงานที่ทำ (มีสุข)

4.การพัฒนางานด้วยงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบบริการต่างๆ ( learning organization)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนระบบบริการและการจัดการในองค์กร (4 กลยุทธ์)

1..การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีมาตรฐาน
2.การให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย และมีความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได้
4.ส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงขององค์กร  (2 กลยุทธ์)

1.การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง
2.การพัฒนาการบันทึกข้อมูลและระบบการจัดเก็บรายได้

โครงสร้างหน่วยงาน

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

สถิติผู้เข้าใช้งาน