ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลท่าวุ้ง เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่มีการพัฒนารูปแบบบริการอย่างต่อเนื่องภายใต้ทรัพยากร
ที่เหมาะสม และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

สภาพทั่วไป
 
อำเภอท่าวุ้งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดลพบุรี อยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรี 
ห่างจากใจกลางเมืองลพบุรีประมาณ 11 กิโลเมตร
 
อาณาเขต
 
อำเภอท่าวุ้ง มีพื้นที่ประมาณ 242.83 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดอำเภอบ้านหมี่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดอำเภอเมือง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
 
ภูมิประเทศ
 
ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางขามพาดผ่าน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และมีน้ำท่วมเป็นบางปี
เหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีเทือกเขาสมอคอนตั้งอยู่
 
ประชากร
 
มีประชากรทั้งสิ้น 48,141 คน แยกเป็นชาย 23,097 คน หญิง 25,044 คน 17,429 ครัวเรือน 
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 20.24 คนต่อตารางกิโลเมตร
อัตราการเกิด 0.77  ต่อร้อยประชากร
อัตราการตาย 0.17 ต่อร้อยประชากร 
 
เขตการปกครอง
 
แบ่งเขตการปกครอง ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แบ่งเป็นตำบลและหมู่บ้านดังนี้
อำเภอท่าวุ้งประกอบไปด้วย 11 ตำบล 128 หมู่บ้าน 17,429 หลังคาเรือนแยกรายละเอียดได้ดังนี้
 
เทศบาล 5 แห่ง คือ
 
1. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง
2. เทศบาลตำบลท่าโขลง
3. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
4. เทศบาลตำบลโคกสลุด
5. เทศบาลตำบลบางงา
 
องค์การบริหารส่วนตำบล 7 แห่ง คือ
 
1. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้-ลาดสาลี่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

แผนที่อำเภอท่าวุ้ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง

นายแทพย์สันติ ลาภเบญจกุล

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

ทญ.เจนจิรา กล่ำเดช

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางรัติยา พันธุ์สุข

หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

นางสาววิไลวรรณ จันทะคัด

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ฯ

นายชาญวิทย์ คุ้มวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค

ภญ.อรชา วิใจเงิน

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ

นางนิโลบล ลิจุติภูมิ

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางพัชราภรณ์  นาควิจิตร

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

น.ส.ภัททิรา ทองศรี

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

นางสมรัก ทองหยด

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง

นายแทพย์สันติ ลาภเบญจกุล

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

ทญ.เจนจิรา กล่ำเดช

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางวีรวัลย์ ตันจรินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

นางสาววิไลวรรณ จันทะคัด

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ฯ

นายชาญวิทย์ คุ้มวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค

ภญ.อรชา วิใจเงิน

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ

นางนิโลบล ลิจุติภูมิ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

น.ส.ภัททิรา ทองศรี

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

นางสมรัก ทองหยด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่มีการพัฒนารูปแบบบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่เหมาะสมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายในปี 2567

พันธกิจ

1.พัฒนารูปแบบบริการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและ การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิขั้นต้น
2.
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3.
การบูรณาการ การทำงานทุกภาคส่ว


เป้าประสงค์

ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน  ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

 

เข็มมุ่ง

จะพัฒนาระบบบริการต่างๆให้มีความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

ค่านิยม

มีความเป็นทีม มุ่งเน้นคุณค่า พากันเรียนรู้

นโยบายโรงพยาบาล

เพื่อให้ประชาชนชาวท่าวุ้งได้ยกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดีทางด้านสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้งได้ให้หลักเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาหรือปรับปรุงบริการให้มีคุณภาพมากขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 แบบ next normal ดังนี้

1. ผลลัพธ์การจัดบริการที่เป็นเชิง out come ต้องดีขึ้นยึดผลลัพธ์ที่เป็นเชิง out come มากกว่า out putเช่น การพัฒนาระบบบริการ acute care ในโรคที่สำคัญ (stroke/STEMI/ Sepsis/ covid-19)การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (HT/DM) แบบไร้รอยต่อการพัฒนาระบบบริการ intermediate care การพัฒนาระบบบริการlong term care การพัฒนาระบบบริการ palliative care

2. ระบบบริการเป็นระบบที่ทำให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ(customer & provider happy)เช่น ปรับปรุงระบบคิวเข้ารับบริการของผู้ป่วย หรือ smart OPD, ปรับปรุงจุดพักคอยป้องกันความแออัดของผู้รับบริการ จัดทำเส้นทางให้กับผู้ป่วยนอกในสิทธิเบิกได้ให้ได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น การปรับปรุงห้องน้ำ OPD ใหม่เพื่อให้เพียงพอกับผู้รับบริการ การรักษาแบบใกล้บ้านใกล้ใจ (โครงการ 3 หมอ)

3. การปรับปรุงหรือพัฒนาบริการสามารถสร้างความมั่นคงด้านการเงินการคลัง (good finance) ให้กับโรงพยาบาลได้โดยการจัดบริการดังกล่าวต้องเป็นการจัดบริการหรือการลงทุนที่มีคุณค่าและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับการเงินการคลังได้ เช่น การปรับปรุงงานบริการตึกผู้ป่วยใน ห้องพิเศษ การปรับปรุงอาคารเพื่อจัดบริการ intermediate care

4. ระบบบริการมีความปลอดภัย (safetyservice) ในโรงพยาบาลเช่น การรักษาระบบบริการให้มีความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการตามมาตรฐานด้วย HA และในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 โรงพยาบาลท่าวุ้งเน้นใช้มาตรการ D-M-H-T ที่สำคัญในการจัดบริการของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
15 กันยายน 2564

แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและประชาชนทุกกลุ่มวัยให้มีมาตรฐานและปลอดภัย  (5 กลยุทธ์)

      1.การพัฒนาระบบบริการ acute care ที่สำคัญ (stroke/STEMI/ Sepsis/ โรคอุบัติใหม่)

      2.การพัฒนาระบบบริการโรคเรื้อรังที่สำคัญ (DM,HT re-design )

      3.การพัฒนาระบบบริการงานฟื้นฟู&การดูแลระยะท้ายที่สำคัญ active aging, IMC, LTC, PC, แพทย์แผนไทย     

  1. การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยตามความสามารถของเด็ก(พัฒนาการ,เด็กพิเศษ,สุขอนามัย)
  2. การพัฒนางานคุณภาพให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยต่อเนื่อง (ระบบงานคุณภาพ, งาน HA)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

(4 กลยุทธ์)

1.การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถในการทำงานและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ (เก่ง)

2.การเสริมสร้างบุคลากรให้มีสุขภาพดี มีจิตอาสา ใส่ใจบริการ (ดี)

3.การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน การเห็นคุณค่าในงานที่ทำ (มีสุข)

4.การพัฒนางานด้วยงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบบริการต่างๆ ( learning organization)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนระบบบริการและการจัดการในองค์กร (3 กลยุทธ์)

1.การพัฒนาระบบ data center รองรับเทคโนโลยีต่างๆ

2.การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศให้เป็นโรงพยาบาล 4.0 (smart OPD ,smart IPD)

3.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการในองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาความมั่นคงขององค์กร และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

 (3 กลยุทธ์)

1.การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง

2.การพัฒนาการบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บรายได้

3.การส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

โครงสร้างหน่วยงาน

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

สถิติผู้เข้าใช้งาน