ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่อง Automate chemistry และเครื่องComplete Blood count พร้อมน้ำยา (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์กาแพทย์) จำนวน ๑ โครงการ