อยู่ใกล้กันมากขึ้น อย่ารักกันน้อยลงช่วง COVID-19

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดเชื้ออันเกิดจากไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 2 (SARS-CoV-2) ในเดือนธันวาคม 2562 ในนครอู่ฮั่น