เว็บที่เกี่ยวข้อง 43 / 21 แฟ้ม

(HDC) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สถิติการส่ง 43 แฟ้ม

รายงาน Lobburi Health Care

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง

นายแทพย์สันติ ลาภเบญจกุล

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

ทญ.เจนจิรา กล่ำเดช

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางวีรวัลย์ ตันจรินทร์

หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

นางสาววิไลวรรณ จันทะคัด

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ฯ

นายชาญวิทย์ คุ้มวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและ
คุ้มครองผู้บริโภค

ภญ.อรชา วิใจเงิน

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ

นางนิโลบล ลิจุติภูมิ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

น.ส.ภัททิรา ทองศรี

หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

นางสมรัก ทองหยด

ศูนย์มาตรฐานรหัส และข้อมูลสุขภาพ

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

สถิติผู้เข้าใช้งาน