วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง

 

วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่มีการพัฒนารูปแบบบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทรัพยากรที่เหมาะสมและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายในปี 2567

พันธกิจ

  1. พัฒนารูปแบบบริการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิขั้นต้น
  2. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  3. การบูรณาการ การทำงานทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์

ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน  ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

เข็มมุ่ง

จะพัฒนาระบบบริการต่างๆให้มีความปลอดภัยทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

ค่านิยม

มีความเป็นทีม มุ่งเน้นคุณค่า พากันเรียนรู้