แผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาระบบบริการมุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพและมีส่วนร่วมของชุมชน (5 กลยุทธ์)

1.การพัฒนาระบบบริการ acute care และกลุ่มวัยที่สำคัญ (stroke/STEMI/ Sepsis/ โรคอุบัติใหม่) (DM,HT ) (แม่และเด็ก /เยาวชน/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย)

  1. การพัฒนาระบบบริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศใน IMC /dental/ แพทย์แผนไทย
  2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิสถาปัตย์ที่เอื้อต่อระบบบริการ
  3. การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  4. บุคลากรเป็นเลิศด้านบริการ (service mind)

ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (4 กลยุทธ์)

1.การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความสามารถในการทำงานและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ (เก่ง)

2.การเสริมสร้างบุคลากรให้มีสุขภาพดี มีจิตอาสา ใส่ใจบริการ (ดี)

3.การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน การเห็นคุณค่าในงานที่ทำ (มีสุข)

4.การพัฒนางานด้วยงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบบริการต่างๆ ( learning organization)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนระบบบริการและการจัดการในองค์กร (4 กลยุทธ์)

1..การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีมาตรฐาน
2.การให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย และมีความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่ยอมรับได้
4.ส่งเสริม พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงขององค์กร  (2 กลยุทธ์)

1.การพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง
2.การพัฒนาการบันทึกข้อมูลและระบบการจัดเก็บรายได้