ข้อสอบทดสอบความรู้พยาบาล

1. การดูดเสมหะในท่อช่วยหายใจ