Category Archives: การจัดซื้อจัดจ้าง

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เช่าเครื่องรับสัญญาณภาพ เอกเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย (Digital Radiography)