Category Archives: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ-กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ-กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารฟื้นฟูสภาพ-กายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่อง Automate chemistry และเครื่อง Complete Blood count พร้อมน้ำยา (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่อง Automate chemistry และเครื่องComplete Blood count พร้อมน้ำยา (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์กาแพทย์) จำนวน ๑ โครงการ