คำสั่งยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา

1. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2565

2. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2564

3. แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2563

4.แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2562

สรุปแผนจัดซื้อยา

  • แผนจัดซื้อยา ปี งบประมาณ 2565
  • แผนจัดซื้อยา ปี งบประมาณ 2564
  • แผนจัดซื้อยา ปี งบประมาณ 2563
  • แผนจัดซื้อยา ปี งบประมาณ 2562
  • แผนจัดซื้อยา ปี งบประมาณ 2561